• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขันในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 11:02 น.
 

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดเสวนาการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อีเมล พิมพ์ PDF

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ การพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจารย์ ม.ล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดชื่น วิบูลยเสข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นิแวเต๊ะ หะยีวามิง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์อิสลาม และอาจารย์บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ (SMP) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อ การพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านดาราศาสตร์ แนวโน้มการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศระดับสูง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนใจและเห็นความสำคัญถึงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านดาราศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

 

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (19 สิงหาคม 2559)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Paint การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงของคณะ ณ เวทีหอประชุมเล็ก  [ดูภาพทั้งหมด]
 

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสต์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธี

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม (ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse และ STEM Education)

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ และการจัดค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง  [ดูภาพทั้งหมด]

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 14:53 น.
 

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (18 สิงหาคม 2559)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันประดิษฐ์ภาพจากถั่วเมล็ดแห้ง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น)  [ดูภาพทั้งหมด]
 

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (17 สิงหาคม 2559)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการใช้งาน Google Applications การจัดค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (โคมไฟ)  [ดูภาพทั้งหมด]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 253

สื่อเผยแพร่และวารสาร

นโยบาย 3 ดี (Democracy, Decency, Drug)
ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ ASEAN
FaceBook Twitter youtube
science-album
videopr
จดหมายข่าวชาววิทย์ฯ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วารสารบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ

ลิงก์เว็บไซต์

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง คณะวิทย์ฯ
ระบบสารสนเทศกองบริการการศึกษ
ระบบอีเมล มรย.
STA-Blog แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนชาว วทก.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.
FaceBook   Twitter

แบบสำรวจ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. มีประโยชน์ต่อท่านในระดับใด
 

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

สมาชิก : 74
Content : 1620
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 381413