• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ปฏิทิน เกณฑ์และแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2559

อีเมล พิมพ์ PDF


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 09:15 น.
 

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ และนางสาวณัฐกานต์ จงขจรวงศ์  [ดูภาพทั้งหมด]
 

หลักสูตรวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการธนาคารขยะ

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมรับซื้อขยะภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นเลขา โครงการธนาคารขยะจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากขยะ และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่สถาบัน กิจกรรมรับซื้อขยะจะรับซื้อทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างมาก  [ดูภาพทั้งหมด]
 

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ร่างปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา พร้อมนำเสนอร่างหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ และนำเสนอแผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]
 

อบรมการใช้ระบบ มคอ. ระบบ e-class ข้อมูลภาระงาน และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ เรื่อง การใช้งานระบบ มคอ.3 การใช้งานระบบ e-class ข้อมูลภาระงาน และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงข้อมูลภาระงาน การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้สอนในเรื่องสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงาน และได้ให้ข้อมูลเรื่องการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้สอนที่ต้องการทำผลงานทางวิชาการ พร้อมชี้แจงข้อมูลการใช้ระบบสำหรับผู้สอนในการใช้งานระบบ e-class โดยวิทยากรคุณซอฟวัน ป๊ะลาวัน และการใช้งานระบบ มคอ. 3 โดยวิทยากรคุณอนันท์ ดอเลาะ และคุณไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร เพื่อให้ผู้สอนได้รับทราบขั้นตอนการใช้งานระบบและเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้แสดงข้อคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้สมบูรณ์  [ดูภาพทั้งหมด]

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 09:01 น.
 

ประชุมชี้แจงการประกวดเว็บไซต์

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมผู้จัดทำเว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 254

สื่อเผยแพร่และวารสาร

นโยบาย 3 ดี (Democracy, Decency, Drug)
ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ ASEAN
FaceBook Twitter youtube
science-album
videopr
จดหมายข่าวชาววิทย์ฯ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วารสารบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ

ลิงก์เว็บไซต์

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง คณะวิทย์ฯ
ระบบสารสนเทศกองบริการการศึกษ
ระบบอีเมล มรย.
STA-Blog แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนชาว วทก.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.
FaceBook   Twitter

แบบสำรวจ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. มีประโยชน์ต่อท่านในระดับใด
 

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

สมาชิก : 82
Content : 1655
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 388181