ฐานเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย และเกษตรผสมผสาน

22 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การทำเกษตรผสมผสาน เน้นการปลูกผักโดยใช้สารจากธรรมชาติ มีการปลูกตามผักตามฤดูการ และผลผลิตจำหน่ายในรูปแบบผักอินทรีย์