ชื่อหลักสูตร

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25501571102878

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science

                    Program in Technology and Innovative Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science

    (Technology and Innovative Agriculture)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Technology and Innovative Agriculture)