นายสุไบดี โตะโมะ

18 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นายซูไบดี โตะโมะ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด