รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน
รายการตัดยอดงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2562  
หน่วยงาน  หลักสูตรเกษตรศาสตร์  
โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
กิจกรรมที่สำคัญ จำนวนเงิน    
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ใช้แล้ว ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม  
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาทักษะการปลูกพืชในระบบเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5,000 5,000 - - 5,000  
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตผักของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปีที่ 1 - 5,000 5,000 - - 5,000  
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะการผลิตผักอินทรีย์ของนักศึกษาปีที่ 2 - - 9,990 10,000 - 10,000  
กิจกรรมที่ 14 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักของนักศึกษา 2 - - 11,480 11,500 - 11,500  
กิจกรรมที่ 15 พัฒนาทักษะการสร้างโรงเรือนและผลผลิตพืชในระบบปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 20,000 20,000 - 20,000  
กิจกรรมที่ 16 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - -   57,220 - 57,220  
กิจกรรมที่ 17 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผลิตผักมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - -   1,800 - 1,800  
                   
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม  
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
กิจกรรมสำคัญ จำนวนเงิน    
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสมี่ 2 ใช้แล้ว ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม  
กิจกรรมที่ 3  อาซูรอสัมพันธ์   - - 2,000 2,000 - 2,000  
กิจกรรมที่ 4 รอมฎอนสัมพันธ์ - -   3,000 - 3,000  
                   
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
กิจกรรมสำคัญ จำนวนเงิน    
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ใช้แล้ว ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม  
กิจกรรมที่ 1  จัดการเรียนการสอน   20,000 30,000 83,916 45,000 30,000 125,000  
กิจกรรมที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - 5,000   5,000 18,400 23,400  
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน - - 4,720 - 14,400 14,400  
                   
โครงการพัฒนานักศึกษา  
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
กิจกรรมสำคัญ จำนวนเงิน    
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ใช้แล้ว ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม  
กิจกรรมที่ 1  แข่งขันมักษะทางวิชาการด้านเกษตรและประกวดศิลปวัฒนธรรม  - 20,000 9,100 28,960 - 48,960  
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏ - 10,000   4,990 - 14,990  
กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - -   5,000 - 5,000  
กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - -   10,218 - 10,218  
กิจกรรมที่ 5 กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง - - 4,990 5,000 - 5,000  
กิจกรรมที่ 67 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้แม่ลาน - -   10,000 - 10,000  
กิจกรรมที่ 68 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชน - -   5,000 - 5,000  
          4 ม.ค62