ผลการใช้งบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ
รายการตัดยอดงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน  หลักสูตรเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาทักษะการปลูกพืชในระบบเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1                             
งบประมาณ 5,000 บาท            R งบแผ่นดิน  
                   
ค่าวัสดุ 5,000              
ที่ ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าวัสดุ5,000        
1 18ธ.ค61 จัดซื้อวัสดุ 5000 5000 0 อ.สมทบ
    ใช้หมดแล้ว          
                   
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตผักของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปีที่ 1
งบประมาณ 5,000                                         R งบแผ่นดิน
ค่าวัสดุ 5,000              
ที่ ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าค่าสัดุ 5,000        
1 11ธ.ค61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5000 5000 0 อ.สมทบ
    ใช้หมดแล้ว          
           
                   
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะการผลิตผักอินทรีย์ของนักศึกษาปีที่ 2
งบประมาณ10,000                                         R งบแผ่นดิน
ค่าวัสดุ 10,000              
ที่ ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าวัสดุ 10,000        
1 28 มี.ค62 จัดซื้อวัสดุ 10000 9990 10 อ.อรุณี
    ใช้หมดแล้ว        
           
             
                   
                   
กิจกรรมที่ 14 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักของนักศึกษา 2
งบประมาณ 11,500                                      R งบแผ่นดิน
ค่าวัสดุ 11,500              
ที่ ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าวัสดุ 11,500        
1 28มี.ค62 จัดซื้อวัสดุ 11500 8980 2520 อ.อรุณี
    จัดซื้อวัสดุ 2520 2500 20 อ.อรุณี
    ใช้หมดแล้ว        
           
                   
                   
กิจกรรมที่ 15 พัฒนาทักษะการสร้างโรงเรือนและผลผลิตพืชในระบบปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
งบประมาณ 20,000                                        R งบแผ่นดิน
ค่าวัสดุ 20,000              
ที่  ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าวัสดุ 20,000        
1 20ธ.ค61 จัดซื้อวัสดุ 20000 20000 0 อ.สมทบ
    ใช้หมดแล้ว        
           
                   
กิจกรรมที่ 16 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
งบประมาณ 57,220                                        R งบบ.กศ.และแผ่นดิน
ค่าวัสดุ14,340              
ที่  ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าวัสดุ 6,500        
1 19มี.ค62 จัดซื้อวัสดุ 6500 6500 0 อ.สมทบ
    ใช้หมดแล้ว        
             
    ค่าวัสดุ 7,840        
    โอนไป     5140  
1 30 เม.ย 62 จัดซื้อวัสดุ 5140 5140 0 อ.สมทบ
    ใช้หมดแล้ว          
                   
ค่าใช้สอย 42,880              
ที่  ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าเช่าเหมารถยนต์ 24,000        
    โอนเข้ามา 24000   30000  
1 5เม.ย62 ยืมเงินเช่ารถ 30000 30000 0 อ.อรุณี
                   
    ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 2,880          
1   ค่าเบี้ยเลี้ยงโอนเข้ามา 2880   4280    
2 5เม.ย62 ยืมเงิน 4280 3600 680 อ.อรุณี
               
    ค่าที่พักอาจารย์ 4,000          
1   ค่าที่พักโอนเข้ามา 4000   6000  
2 5เม.ย62 ยืมเงิน 6000 6000 0 อ.อรุณี
                   
    ค่าพาหนะ 12000          
1   โอนไป6700 12000   5300    
2 5เม.ย62 ยิมเงิน 5300 5292 8 อ.อรุณี
             
                   
กิจกรรมที่ 17 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผลิตผักมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
งบประมาณ 1,800                                        R งบบ.กศ.
ค่าตอบแทน              
ที่  ว/ด/ป รายละเอียด คงเหลือก่อนใช้ จำนวนเงิน คงเหลือ ผู้ใช้
    ค่าสมนาคุณวิทยากร1,800        
1 17 เม.ย 62 ค่าสมนาคุณวิทยากร 1800 1800 0 อ.วิไลวัลย์
    ใช้หมดแล้ว