หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สอบเค้าโครงในรายวิชาโครงการพิเศษเกษตร

2 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สอบเค้าโครงในรายวิชาโครงการพิเศษเกษตร ณ อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ด้วย