ฐานเรียนรู้การผลิตไผ่

22 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน