จัดการเรียนการสอนในฐานเรียนรู้ดินปุ๋ยและธาตุอาหารเสริม

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการเรียนการสอนในฐานเรียนรู้ดินปุ๋ยและธาตุอาหารเสริม ให้แก่นักศึกษาที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ เป็นผู้สอน