ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี แข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล คนละ 2,000 บาท ต่อ 1 หลักสูตร ในการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) URL : etranining.yru.ac.th โดยจะมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่านร้อยละ 60 คะแนน และได้คะแนนสูงสุด (Top) ของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของตนเองเพื่อการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งต่อไป
รายละเอียดตามลิงค์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/