สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการต่อเครื่องตั้งเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติ (Timer)

12 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับ young smart farmer ได้จัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้เชิญอาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะและอุปกรณ์ระบบการให้น้ำภายในโรงเรือน พร้อมฝึกปฏิบัติการต่อเครื่องตั้งเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติ (Timer) เพื่อควบคุมการให้น้ำภายในโรงเรือน พร้อมทั้ง อธิบายหลักการทำงานของตู้ควบคุมอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่างๆ ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ