ฝึกปฏิบัติในรายวิชาเรื่อง โรงเรือนเห็ดอัฉริยะ

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผศ.สมทบ เวทโอสถ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเห็ดและการผลิตเห็ด  จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยได้เชิญ นายภูริเดช หอมจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ IOT สำหรับการติดตั้งในโรงเรือน ตลอดจนแอพลิเคชั่นในการควบคุมโรงเรือน ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2565 ณ ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดแบบครบวงจร  ศูนย์เรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี