หลักสูตรเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล

เมื่อวันที่  10 - 11  มิถุนายน  2560  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  3  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้มาใช้ในการเขียนงานวิจัยต่อไป  โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล

แกลเลอรี่