อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online

14 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2560  เวลา  13.30 - 16.00 น.  อายารจ์สมทบ  เวทโอสถ  และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online  ณ  ห้องปฏิบัติคอมพิเตอร์  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา