ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

14 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2560  เวลา 13.30 น.  คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก  ในศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน