นักศึกษาเกษตรศาสตร์ให้ความรู้การปลูกดาวเรืองแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา

30 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่  29  สิงหาคม  2560  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่4  บริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการปลูกดาวเรืองให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 โรงเรียนอนุบาลยะลา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ เพชรรัตน์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ม่วงแก้วงาม  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ