ประชุมเตรียมงานเกษตรปลายด้ามขวาน 3 สถาบัน

26 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2560  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรสัตวศาสตร์) ร่วมประชุมเตรียมงานเกษตรปลายด้ามขวาน  3  สถาบัน ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กำหนดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร สืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เครือข่ายเกษตรปลายด้ามขวานประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมสังเกตการณ์ กำหนดการจัดงานวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561