ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ตรวจรับพัสดุ

8 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์  ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์  ได้ตรวจรับพัสดุอุปกรณ์ประกอบสำหรับหอพักนักศึกษา  ณ  ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน โดยนักศึกษาสามารถเข้าพักในช่วงฝึกภาคสนามศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ระหว่างปิดภาคเรียน ตามโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร