กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  6 - 7  มกราคม  2561  นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ได้เข้าร่วมกิจกรมมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  ณ  อาคาร 6  โดยมีนายวันชนะ พรหมทอง  และ นางสาวฟาติน  สะนิ  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  เรื่องการใช้โปรแกรม  Excel  ขั้นสูง,  การทำกราฟ,  การตัดต่อภาพ,  และการตกแต่งภาพ  เพื่อประกอบการเขียนรายงานวิจัย