กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2561  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสาขาเกษตรศาสตร์  และฝึกทักษะด้านเกษตรเพื่อการแข่งขัน