เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตรื  จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกษตรกรรมยั่งยืน  ได้ลงพื้นที่เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยคุณสนิท รัตนซ้อน  ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์  อาจารย์ประจำวิชา