สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้โครงการสวนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ม่วงแก้วงาม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ