สาขาเกษตรศาสตร์จัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดบุพนิมิต

14 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จัดบริการวิชาการจากฐานเรียนรู้เกษตร ด้านการเพาะเห็ดฟาง และการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ณ โรงเรียนวัดบุพนิมิต แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และนำนักเรียนเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ดิน ปุ๋ย สนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และอาจารย์สมทบ เวทโอสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้