นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

9 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าว,  พันธ์ุข้าวและการจัดการนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  โดยมีนายอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต เป็นผู้ควบคุมดูแล