นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้บริการวิชาการให้กับนักเรียน

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้ให้บริการวิชาการนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบุพนิมิต อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ เพชรรัตน์ และนายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล