กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฐานเรียนรู้เกษตรศูนย์แม่ลาน

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่  30 - 11 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฐานเรียนรู้เกษตรศูนย์แม่ลาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเกษตร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูแล