กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติภาคสนาม (Fiedwork)

16 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 -9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติภาคสนาม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กับการทำงาน  (Work – integrated learing : WIL) ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา,  ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ยะลา  และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ยะลา โดยทีอาจารย์ประจำและนักวิทยาศาสตร์หลักสูตร ไปเยี่ยมชมการทำงานในครั้งนี้ด้วย