กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

17 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ณ บ้านยุโป  ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา และ ตำบลวังพญา   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดยมีอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ควบคุมดูแล