กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปลูกเมล่อนในระบบปิด

28 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปลูกเมล่อนในระบบปิด ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ได้เชิญคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย