กิจกรรมแนะแนวเชิงปฏิบัตการ

28 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนที่กำลงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6