อบรมเชิงปฏิบัติการ

30 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน เพื่อจัดทำการวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตสัตวศาสตร์