ติดตามผลโครงการบริการวิชาการ

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 256 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  ม่วงแก้วงาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  เพชรรัตน์  ติดตามผลโครงการบริการวิชาการ  และพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าสวย เพื่อนำนักศึกษามาจัดกิจกรรมให้ชุมชนตามนโยบาย  ของท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา