จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาจำนวน50คน  ณ  สวนความหลากหลายทางชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  ม่วงแก้วงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ เพชรรัตน์ และอาจารย์สมทบ เวทโอสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้