ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน