สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเรื่องสารพัดผักงอกและไมโครกรีน ให้กับบุคคลทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์

20 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 17 กันยายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมเรื่องสารพัดผักงอกและไมโครกรีน ให้กับบุคคลทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม" โดยมีอาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง เป็นวิทยากรในการอบรม