สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

20 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม" โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสิน