สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

                   ชื่อย่อ   : วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Animal Science)

                   ชื่อย่อ   : B.Sc. (Animal Science)