บุคลากร

นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ
(ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเกตวรรณ บุญเทพ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : [email protected]


นายบุคอรี มะตูแก
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวณัฐชยา วงศ์ประดิษฐ์
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : [email protected]