สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105
ชื่อ :
นางสาวเกตวรรณ บุญเทพ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105
ชื่อ :
นายบุคอรี มะตูแก
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105
ชื่อ :
นางสาวไมซาเราะห์ สะมะแอ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105
ชื่อ :
นางสาวสีตีรอกีเยาะห์ บาระตายะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 72105