บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง
(ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : jarunee.n@yru.ac.th


นางสาวเกตวรรณ บุญเทพ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : kettawan@windowslive.com


นายบุคอรี มะตูแก
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : albukhoree_yee@hotmail.com


นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : suuysom@hotmail.com


นายอนุพล พุฒสกุล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : anupol.p@yru.ac.th


นางสาวณัฐชยา วงศ์ประดิษฐ์
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299628 (72105)

อีเมล์ : natchaya159@gmail.com