สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล จากจุดเด่นนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงจุดสำคัญนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ขึ้นมา โดยในปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษาแรกที่ทางสาขาสัตวศาสตร์ได้แยกตัวออกมาจากสาขาเดิมคือสาขาเกษตรศาสตร์

      การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนะศาสตร์สัตว์ การจัดการและการเลี้ยงดูสัตว์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้บัณฑิตมีความรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานในการจัดการงานปศุสัตว์ที่ดีต่อไป