สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพื่อเป็นฐานในการจัดการงานปศุสัตว์ได้