ปรัชญาของหลักสูตร

23 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

บัณฑิตมีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพื่อเป็นฐานในการจัดการงานปศุสัตว์ได้