โครงสร้างหลักสูตร

23 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559-2560 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร เท่ากับ 4 ปี

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร เท่ากับ 3.5 ปี

 

นักศึกษาสามารถดูโครงสร้างหลักสูตรสัตวศาสตร์ โดยคลิกดูที่นี่ได้เลยครับ