สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แปลงหญ้าอาหารสัตว์

แปลงหญ้าอาหารสัตว์