สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โคพื้นเมือง

โคพื้นเมือง ภายในศูนย์

แกลเลอรี่