สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โคกำแพงแสน และชาโรเลย

โคกำแพงแสน และชาโรเลยในศูนย์

แกลเลอรี่