สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย์จารุณี หนูละออง

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  สาขาวิชา  สัตวศาสตร์ 

2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวจารุณี  หนูละออง

3. ตำแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

(สัตวบาล-สัตวศาสตร์)

2551

ปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วท.บ.

สัตวศาสตร์

2546

 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

 

   6.1   งานวิจัย

องอาจ อินทร์สังข์ และจารุณี  อิ่มเอิบ. (2548). ลักษณะการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีและค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของข้าวโพด ข้าวฟ่าง และหญ้าไข่มุกที่อายุการเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน. ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 21 “ราชมงคลวิชาการ 48” ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2548. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ. เชียงใหม่.

 

จารุณี  อิ่มเอิบ, อังคณา หาญบรรจง, อรุณี  อิงคากุล และองอาจ อินทร์สังข์. (2551). องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะ รูเมนของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของทางปาล์มน้ำมัน. ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 วันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จารุณี หนูละออง และ องอาจ  อินทร์สังข์. (2553). ผลของระดับการเสริมอาหารข้นต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมของแพะที่ได้รับทางใบปาล์มน้ำมันหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 53). หน้า 29-40

จารุณี  หนูละออง  อับดุลรอฮิม  เปาะอีแต สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส  ฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะหลี และ ต่วนฮายาตี  โตะนิแต. (2556). ผลของปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าหวายข้อที่อายุการตัดต่างกัน. ในการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2556. อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

จารุณี  หนูละออง  อับดุลรอฮิม  เปาะอีแต สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส  บูรฮาน  ดือราแม. (2556). ผลของการใช้สมุนไพรไทยบางอย่างต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของไก่เนื้อ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา.

จารุณี  หนูละออง  อับดุลรอฮิม  เปาะอีแต สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส  บูรฮาน  ดือราแม. (2557).            ผลของการใช้ใบกระถินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของไก่เนื้อ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซี่ยน” วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ยะลา. หน้า 460-466.

จารุณี  หนูละออง  อนุพล  พุฒสกุล และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2558). ผลการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น. ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

จารุณี  หนูละออง  อนุพล  พุฒสกุล และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2558). ผลของการใช้ใบกระถินและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของเป็ดบาบารี่. วารสาร                 สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีที 2 ฉบับพิเศษ 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 301-305.

จารุณี หนูละออง อนุพล พุฒสกุล อับดุลรอฮิม เปาะอีแต พารีด๊ะ ดูตาแม และไรฮาน ปียา. (2559). ผลการเสริมสาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี่. ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

 

   6.2            บทความ

จารุณี หนูละออง.. (2555). การเสริมไขมันเพื่อการสังเคราะห์กรดลิโนลิอิกเชิงซ้อนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง. ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2555) (ก.ค. –ธ.ค. 55). หน้า115-124

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

จารุณี  หนูละออง. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จารุณี  หนูละออง. (2557). หลักการเลี้ยงสัตว์. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

จารุณี  หนูละออง. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมของสัตว์. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

                   7.1.1  ระดับปริญญาตรี    7   ปี

ชื่อวิชา

การจัดการฟาร์ม

3 (3-0-0)

นก.

ชื่อวิชา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3

2 (90)

นก.

ชื่อวิชา

ปัญหาพิเศษ

3 (0-6-3)

นก.

ชื่อวิชา

การผสมเทียม

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1 (0-2-0)

นก.

ชื่อวิชา

งานช่างเกษตร

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

พฤติกรรมของสัตว์

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

การผลิตโคนม

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

หลักการเลี้ยงสัตว์

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

5 (0-0-450)

นก.

ชื่อวิชา

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2 (1-2-0)

นก.

ชื่อวิชา

สัมมนาทางการเกษตร

1 (0-2-2)

นก.

ชื่อวิชา

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์

3 (2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

ปฎิบัติการผลิตสัตว์

2 (0-4-2)

นก.

ชื่อวิชา

ปฎิบัติการเกษตรพื้นฐาน

1(0-2-1)

นก.

ชื่อวิชา

โครงการพิเศษเกษตร

3 (1-8-0)

นก.

ชื่อวิชา

สถิติเพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร

3 (2-2-5)

นก.