อาจารย์อนุพล พุฒสกุล

21 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  สาขาวิชา  สัตวศาสตร์ 

2.  ชื่อ – สกุล                    นายอนุพล  พุฒสกุล

3. ตำแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์

4. สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

วท.ม.

เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล-สัตวศาสตร์)

2553

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.บ.

เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

เกียรตินิยมอันดับสอง

2550

 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   6.1   งานวิจัย

จารุณี  หนูละออง  อนุพล  พุฒสกุล และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2558). ผลการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น. ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

จารุณี  หนูละออง  อนุพล  พุฒสกุล และอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต. (2558). ผลของการใช้ใบกระถินและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของเป็ดบาบารี่. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีที 2 ฉบับพิเศษ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 301-305.

จารุณี หนูละออง อนุพล พุฒสกุล อับดุลรอฮิม เปาะอีแต พารีด๊ะ ดูตาแม และไรฮาน ปียา. (2559). ผลการเสริมสาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี่. ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

Anupol Putsakul, Chaiyapoom Bunchasak, Boonorm Chomtee, Sanit Kao-ian and Panwadee Sopannarath. (2010). Effect of dietary protein and metabolizable energy levels on growth and carcass yields in Betong chicken (KU Line). 48. Kasetsart University Annual Conference, Bangkok (Thailand), 3-5 Feb 2010

 

   6.2            บทความ

      -

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

อนุพล  พุฒสกุล. 2557. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

                   7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2   ปี

ชื่อวิชา

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง

3 (3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

2(90)

นก.

ชื่อวิชา

เกษตรกรรมยั่งยืน

3(3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา

โครงการพิเศษเกษตร

3 (1-8-0)

นก.

ชื่อวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก

3(2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

ธุรกิจ และกฎหมายการเกษตร

3 (3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา

ปฎิบัติการเกษตรพื้นฐาน

1(0-2-1)

นก.

ชื่อวิชา

ปฎิบัติการผลิตสัตว์

2(0-4-2)

นก.

ชื่อวิชา

ปัญหาพิเศษ

3 (0-6-3)

นก.

ชื่อวิชา

พืชอาหารสัตว์

3(2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์

3(2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

สถิติเพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร

3(2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา

สัมมนาทางการเกษตร

1(0-2-2)

นก.