สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  สาขาวิชา  สัตวศาสตร์ 

2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ

3. ตำแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์

4. สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.ม.

สัตวศาสตร์

2557

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วท.บ.

สัตวศาสตร์

2551

 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   6.1   งานวิจัย

Boonthep K., W. Ngampongsai, W. Visessanguan, S. Boonpayang and C. Wattanachant. (2010). Effect of fibrolytic enzyme supplementation in total mixed ration containing oil palm frond silage as roughage source on kinetics of gas production. Proceedding of the 7th IMT- GT UNINET and the 3rd International PSU-UNS conferences on Bioscience, Hat yai, Songkhla, Thailand, 7-8th October 2010, pp. 7-9

 

 

Boonthep K., W. Ngampongsai, C. Wattanachant, W. Visessanguan, S. Boonpayang (2011). Effect of enzyme levels in total mixed ration containing oil palm frond silage on kinetics of gas production. Proceeding of the 3th International Conference on sustainable animal agriculture for developing contries. Nakhon Ratchasima, Thailand, 26-29 July 2011, pp. 563-567.

Boonthep K., W. Ngampongsai, C. Wattanachant, W. Visessanguan, S. Boonpayang (2012). Effect of enzyme levels in total mixed ration containing oil palm frond silage on feed intake and digestibility of goats. Proceeding of the 15th AAAP Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, Bangkok, Thailand, 26-30th November 2012, pp. 3106-3110.

 

   6.2            บทความ

เกตวรรณ บุญเทพ, วันวิศาข์ งามผ่องใส และ ไชยวรรณ วัฒนจันทร์. (2557). การประเมินอินทรียวัตถุที่ย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบเสริมเอนไซม์ระดับต่างๆ โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส. แก่นเกษตร. 42(2):169-180

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

                   7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3   ปี

                   เป็นผู้ช่วยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ เป็นระยะ 3 ปี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์