สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์บุคอรี มะตูแก

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  สาขาวิชา  สัตวศาสตร์ 

2.  ชื่อ – สกุล                    นายบุคอรี  มะตูแก

3. ตำแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์

4. สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.ม.

สัตวศาสตร์

2558

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.บ.

เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

เกียรตินิยมอันดับสอง

2555

 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   6.1   งานวิจัย

บุคอรี มะตูแก และสุธา  วัฒนสิทธิ์. (2557). ผลของการย่อยได้ที่แท้จริงของข้าวโพดและกากถั่วเหลืองในไก่เพศผู้. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 1: 141-144.

บุคอรี มะตูแก สุธา วัฒนสิทธิ์ และสุรพล ชลดำรงค์กุล. (2558). ผลการประเมินการย่อยได้ที่แท้จริงและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในไก่เพศผู้โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ในการเก็บมูล. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 215-220.

 

 

   6.2            บทความ .

               -

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

                   -

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

                   7.1.1  ระดับปริญญาตรี    -   ปี

                             -