สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)สาขาวิชา  สัตวศาสตร์

2.ชื่อ – สกุล                    นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ

3.ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์

4.สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.ม.

สัตวศาสตร์

2559

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตบางพระ

วท.บ.

สัตวศาสตร์

2554

 

 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

 

   6.1   งานวิจัย

สุวรรณา ทองดอนคำ, วันวิศาข์ งามผ่องใส และไชยวรรณวัฒนจันทร์. 2557. ผลของระดับโปรตีน
          ในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศผู้
          หลังหย่านม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 157-160.

สุวรรณา  ทองดอนคำ, วันวิศาข์  งามผ่องใส และไชยวรรณวัฒนจันทร์. 2557. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้น
ต่อการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะของแพะเพศผู้. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2
ฉบับพิเศษ 1 หน้า 381 – 385.

 

   6.2            บทความ

สุวรรณา ทองดอนคำ, วันวิศาข์ งามผ่องใส และไชยวรรณวัฒนจันทร์. 2557. ผลของระดับโปรตีน
          ในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศผู้
          หลังหย่านม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 157-160.

สุวรรณา  ทองดอนคำ, วันวิศาข์  งามผ่องใส และไชยวรรณวัฒนจันทร์. 2557. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้น

ต่อการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะของแพะเพศผู้. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2
ฉบับพิเศษ 1 หน้า 381 – 385

 

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

ไม่มี

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3 เดือน

ชื่อวิชา

การจัดการฟาร์มและการบริหารธุระกิจปศุศัตว์

3 (3-0-0)

นก.