สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารนเทศเพื่อการบริหาร

http://ccenter.yru.ac.th/ita/